Reclamebureau Adams | Algemene voorwaarden van Reclamebureau Adams
7562
page,page-id-7562,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Algemene voorwaarden

van Reclamebureau Adams, een handelsmerk van Nefes Media

Bedrijfsgegevens:

Reclamebureau Adams

een handelsmerk van Nefes Media

Sibeliusstraat 250

5011 JV Tilburg

KvK nummer: 57972672

BTW nummer: 207228449B01

Reclamebureau Adams Logo
Artikel 1 Toepasselijkheidsbereik voorwaarden, gelding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Reclamebureau Adams gedaan aan of aangegaan met derden (de Afnemer / Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.

1.2 Onder “(de) consument” wordt hierna de natuurlijk persoon verstaan, die goederen koopt of diensten van Reclamebureau Adams afneemt en daarbij niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer / Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer / Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Reclamebureau Adams schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Reclamebureau Adams zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer / Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

2.2.Reclamebureau Adams is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging vanReclamebureau Adams dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Reclamebureau Adams te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer / Opdrachtgever daaraan gebonden is.

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Reclamebureau Adams alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

2.6 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Reclamebureau Adams gedaan zijn vrijblijvend en exclusief BTW (Behalve in de webshop). Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 Alle opgaven door Reclamebureau Adams van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Reclamebureau Adams kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Reclamebureau Adams opgegeven of met Reclamebureau Adams overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Reclamebureau Adams betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Reclamebureau Adams is gerechtigd niet de bestelde maar gelijkwaardige producten te leveren, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Reclamebureau Adams niet.

3.3 Reclamebureau Adams is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door opdrachtnemer schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures en eventueel door opdrachtgever aangeleverde voorstellen, ideeën, teksten en materialen, die schriftelijk dienen te worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het risico ter zake de tenuitvoerlegging bij opdrachtgever rust.

3.4 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Reclamebureau Adams het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te
stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5 Indien Reclamebureau Adams op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen
dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Opdrachtnemer is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

3.6 Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 3.3 en 3.5 het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 lle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Reclamebureau Adams ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Reclamebureau Adams.

De afnemer/ opdrachtgever mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Reclamebureau Adams niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie.
4.2 De afnemer / opdrachtgever vrijwaart Reclamebureau Adams voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door Afnemer / Opdrachtgever verstrekte opdracht.

4.3 Het is de Afnemer / Opdrachtgever niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Reclamebureau Adams, tenzij de Afnemer / Opdrachtgever hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reclamebureau Adams ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer / Opdrachtgever zich houden aan de richtlijnen en instructies van Reclamebureau Adams met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Reclamebureau Adams.

Artikel 5 Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Reclamebureau Adams en opdrachtgever komt slechts tot stand nadat:
– Opdrachtgever alle door Reclamebureau Adams verlangde gegevens heeft verstrekt, te weten:
— kopie identiteitsbewijs;
— uittreksel Kamer van Koophandel, indien nodig;
— ingevuld en ondertekend machtigingsformulier;
– Reclamebureau Adams de aanvraag heeft ontvangen en geaccepteerd;
– De dienst of het product en bijbehorende inloggegevens aan opdrachtgever respectievelijk zijn opgeleverd en verstrekt door Reclamebureau Adams. Indien Reclamebureau Adams niet tot activering overgaat, komt er geen overeenkomst tot stand.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Tenzij de overeenkomst schriftelijk expliciet anders vermeldt, wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Reclamebureau Adams aangegaan voor de duur van 12 of 24 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of
Reclamebureau Adams zoals omschreven in artikel 6.2.

6.2 Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Reclamebureau Adams heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, zonder opgaaf van redenen. Opzegging door afnemer dient
schriftelijk te geschieden per post of per e-mail, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

6.3 Na ontvangst van de opzegging stuurt Reclamebureau Adams een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het post- of e-mailadres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.

6.4 Reclamebureau Adams heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Reclamebureau Adams niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6.5 Reclamebureau Adams heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6.6 Reclamebureau Adams heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
te beëindigen indien:
a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Reclamebureau Adams
b) pornografische afbeeldingen worden verspreid (erotische webwinkels, websites of communicatiemiddelen zijn toegestaan)
c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
d) internationale wetgeving wordt overtreden

Artikel 7 Prijzen

7.1 Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld.

7.2 Reclamebureau Adams heeft het recht de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Reclamebureau Adams. Indien de afnemer of opdrachtgever deze wijzigingen niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Hierbij wordt als opzegdatum de datum van de poststempel gehanteerd. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

7.3 Indexatie: Reclamebureau Adams houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie
is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten zoals webshop en website van Reclamebureau Adams.

8.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

8.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. U bent verplicht om deze rekening binnen 14 dagen te voldoen. Reclamebureau Adams kan bij te laat betalen de dienst stop zetten.

8.4 Reclamebureau Adams stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

8.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is opdrachtgever aan Reclamebureau Adams verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten ten hoogte van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €75,00. Reclamebureau Adams is gerechtigd om de vordering over te dragen aan haar incassogemachtigde. Voorts is opdrachtgever aan Reclamebureau Adams verschuldigd alle gerechtelijke kosten, waaronder verstaan wordt alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.

8.6 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Reclamebureau Adams een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan op het moment van ontstaan van het verzuim geldende wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

8.7 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).

8.8 Reclamebureau Adams heeft te allen tijde het recht de betaalkoppeling van het product en/of de dienst uit te schakelen indien opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van 2 termijnbetalingen. Indien opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van drie termijnbetalingen, houdt Reclamebureau Adams zich het recht voor de betalingen van alle resterende abonnementstermijnen te vorderen. De resterende termijnen worden onmiddellijk opeisbaar.

8.9 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Reclamebureau Adams schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Reclamebureau Adams een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.

8.11 Indien abusievelijk een hoger bedrag overgemaakt wordt, dan dient Reclamebureau Adams het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 9 Buitengebruikstelling

9.1 Reclamebureau Adams heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Reclamebureau Adams een verplichting jegens Reclamebureau Adams niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Reclamebureau Adams zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Reclamebureau Adams kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Reclamebureau Adams gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft
voldaan, groot € 75 excl.BTW.

Artikel 10 Levering, leveringstijd, risico-overgang en verzending

10.1 Het verzorgen van de hosting voor websites en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door Reclamebureau Adams benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

10.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Reclamebureau Adams zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Bij aanvraag en registratie van een domein en het activeren van een hosting account dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

10.4 Het risico ten aanzien van voor de Afnemer of opdrachtgever vervaardigde of aan deze te leveren producten gaat over op de Afnemer of opdrachtgever bij afgifte aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer Reclamebureau Adams nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending door toedoen van de Afnemer of opdrachtgever wordt vertraagd, gaat het risico over op de Afnemer of opdrachtgever op het moment dat Reclamebureau Adams de producten verzendklaar meldt.

10.5 Indien de Afnemer of opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Reclamebureau Adams dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer of opdrachtgever opgeslagen. Reclamebureau Adams heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer of opdrachtgever, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

10.6 Reclamebureau Adams is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer of opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Reclamebureau Adams daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer of opdrachtgever.

10.7 Reclamebureau Adams is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Reclamebureau Adams niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen.

11.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Reclamebureau Adams onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Reclamebureau Adams afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Reclamebureau Adams zijn ingeschakeld.

11.3 Reclamebureau Adams is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 12 Advisering

12.1 Alle door Reclamebureau Adams gegeven adviezen en door Reclamebureau Adams verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Reclamebureau Adams te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Reclamebureau Adams verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Reclamebureau Adams verleent terzake geen enkele garantie.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Reclamebureau Adams is Reclamebureau Adams niet aansprakelijk. De Afnemer of opdrachtgever vrijwaart Reclamebureau Adams tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanReclamebureau Adams.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Reclamebureaus Adams is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Reclamebureau Adams weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Reclamebureau Adams kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Reclamebureau Adams of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Reclamebureau Adams.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Reclamebureau Adams voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Reclamebureau Adams.

13.3 Reclamebureau Adams zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Reclamebureau Adams kan worden verwacht. Derhalve kan Reclamebureau Adams niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.

13.4 Reclamebureau Adams is nimmer aansprakelijk met betrekking tot transacties tussen de Klant en bestellingen vanuit webwinkel. Ook zijn statussen van bestellingen slecht een indicatie.

13.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Reclamebureau Adams kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Reclamebureau Adams is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.6 Reclamebureau Adams is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Reclamebureau Adams mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.8 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Reclamebureau Adams. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Reclamebureau Adams als gevolg daarvan lijdt.

13.9 Reclamebureau Adams is vrij in haar keuze voor het aanbieden van plugins en koppelingen. Reclamebureau Adams kan ten alle tijden plugins en koppelingen deactiveren. Reclamebureau Adams is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gemaakte kosten die voortvloeien uit overeenkomsten met derden.

13.10 Reclamebureau Adams is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

13.11 Reclamebureau Adams is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

13.12 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.

13.13 Reclamebureau Adams is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
  • het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
  • het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten.

13.14 Indien Reclamebureau Adams op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Reclamebureau Adams jegens de afnemer die geen consument is niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

Artikel 14 Wijzigingen van de voorwaarden

14.1 Reclamebureau Adams behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Reclamebureau Adams is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Reclamebureau Adams. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te
accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

14.3 Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.

Artikel 15 Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Reclamebureau Adams en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

15.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.